หลักสูตร อบรม ปี 2564

แผนอบรม Public Training  ปี 2564


เดือน
 
หลักสูตร    
จป.ระดับบริหาร   จป.ระดับหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)   จป.เทคนิค 
 มกราคม   27-28  29-30  
 กุมภาพันธ์  17-18  24-25     
 มีนาคม    22-23  24-25   
 เมษายน    26-27     28-29-30
 พฤษภาคม    19-20  24-25     
 มิถุนายน     28-29  23-24   
 กรกฎาคม     22-23    29-30-31 
 สิงหาคม    18-19  25-26     
 กันยายน     22-23  27-28   
 ตุลาคม    20-21  26-27     
 พฤศจิกายน     22-23  29-30  24-25-26 
 ธันวาคม    20-21  22-23     
ค่าอบรมท่านละ  2,000 บาท (ไม่รวม vat 7 % )  รุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน    ท่านละ 3,500  
    สถานที่อบรม โรงแรม คิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ ตรงข้ามซีค่อนสะแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
เป็นหลักสูตรที่กฎหมายบังคับให้ทุกบริษัท ต้องอบรมให้พนักงาน ตามตำแหน่งงาน 
กฎหมายที่บังคับคือ กฎกระทรวงปี 2549 และ พรบ.ความปลอดภัยปี 2554