การควบคุมดูแล

       บริษัท ตระหนักถึงความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพของงานบริการรักษาความปลอดภัย


1. จัดให้มีหัวหน้าหรือตัวแทนในหน่วยงานเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯ

2. จัดให้มีสายตรวจ ทั้งกลางวันและกลางคืน อย่างสม่ำเสมอ

3. จัดให้มีสายตรวจพิเศษ เข้าไปตรวจเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

4. ผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

5. บริษัทฯยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่ให้ข้อมูลกับบริษัท