การควบคุมดูแล

       บริษัทฯ    มีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า    ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างมีค่าและความสำคัญ

ประหนึ่งเหมือนชีวิตของพนักงาน รปภ. ทุกคน ดังนั้น  บริษัทฯ ต้องดูแลทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง

เหมือนกับดูแลชีวิตพนักงาน ทุกเศษเสี้ยววินาที  อาจทำให้เกิดการสูญหายเสียหายเกิดขึ้นได้

ถ้าพนักงาน รปภ. ประมาท  ละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำสั่ง 

บริษัทฯ จึงมีวิธีการควบคุมการทำงาน เพื่อเป็นประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

       1. จัดให้มีหัวหน้าหรือตัวแทนในหน่วยงานเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯ

       2. จัดให้มีสายตรวจ ทั้งกลางวันและกลางคืน อย่างสม่ำเสมอ

       3. จัดให้มีสายตรวจพิเศษ เข้าไปตรวจเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

       4. ผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

       5. บริษัทฯยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่ให้ข้อมูลกับบริษัท