มุ่งมั่น สร้างสรรค์ งานความปลอดภัย

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ งานความปลอดภัย

1.  ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ สื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นให้เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

2.  ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ  “ ผู้ว่าจ้าง ”  เน้นการให้บริการที่ตรงตามความ 

      ประสงค์ของ ผู้ว่าจ้าง ให้มากที่สุด

3.  สร้างความเชื่อถือศรัทธา  และความพึงพอใจให้แก่  “ ผู้ว่าจ้าง ”ในการบริการของ  บริษัทฯ

4.  พัฒนาบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้า พรั่งพร้อมเสมอที่จะรับภารกิจใน  ภายหน้า 

5. ให้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีโอกาสปรุง 

    แต่งความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่  และให้มีโอกาส ได้ก้าวหน้า  เลื่อนชั้น  เลื่อน 

    ตำแหน่ง มีความมั่นคงในอาชีพ

6.  สร้างและพัฒนาการให้บริการ ซึ่งจะเปิดโอกาสขยายงานของบริษัทฯ ออกไปตามความ

     ต้องการของตลาด

 7. ไม่ย่นย่อท้อถอยต่อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้ “ ผู้ว่าจ้าง “ ได้รับ

     บริการในเรื่องความปลอดภัยต่อทรัพย์สินอย่างสูงสุด

                                                         

                                                                                                    “ ทุกชีวิต ทุกเวลา อุทิศให้งานความป ลอดภัย “