นโยบายบริษัท

นโยบายการดำเนินงาน

        

       1. เลือกสรรพนักงานที่ดี มีคุณธรรม มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ 

       2. ฝึกอบรมก่อนที่จะส่งประจำจุด และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

       3. กำกับ ควบคุม ดูแล  ด้วยระเบียบวินัยรวมถึงการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีของสังคม 

       4. ดำเนินงานภายใต้ความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง