นโยบายบริษัท

นโยบายการดำเนินงาน

         จากประสบการณ์การทำงานด้านรักษาความปลอดภัย  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของงานและความบกพร่องต่างๆ ของงานด้านความปลอดภัยดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นใน 4 เรื่องใหญ่ ดังนี้

       1. การเลือกสรรพนักงานที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และเป็นตัวแทนของบริษัท โดยพิจารณาในหลายๆด้าน                                                                                  เช่น ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ คุณธรรม ความเหมาะสมด้านอื่นๆ

       2. การฝึกอบรมก่อนที่จะส่งตัวพนักงานประจำจุด และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

       3. การกำกับ ควบคุม และดูแล  อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติออกนอกลู่ นอกทาง                                                                                  บังคับ พนักงานให้อยู่ในระเบียบวินัยรวมถึงการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีของสังคม 

       4. ดำเนินงานภายใต้ความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง